Regulamin sklepu internetowego bawimisie.pl

Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – każda z powyższych, która składa Zamówienie w Sklepie;
Regulamin – niniejszy dokument;
Sprzedawca –  Bawimisie Sp. z o.o., ul. Leszczyńska 12, 00-338 Warszawa, NIP 5252982382;
Towar – produkt oferowany w Sklepie;
Umowa – Umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w odniesieniu do Towaru;
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Zasady korzystania ze Sklepu
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.bawimisie.pl.
Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

Zawieranie Umowy
Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z wyjątkiem Towarów używanych, które mogą posiadać wady wskazane w opisie. Wszystkie Towary zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz akceptacja Regulaminu.
W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Dostawa
Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, zgodnie z warunkami świadczenia usług kurierskich tejże firmy.
Wszystkie zamówienia wysyłane są w terminie do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, zazwyczaj następnego dnia roboczego.
Zamówienia do krajów spoza Unii Europejskiej mogą wymagać poniesienia dodatkowych kosztów lub czynności po stronie kupującego (np. cło, odprawa celna, VAT). Nie ponosimy odpowiedzialności za dodatkowe koszty z tym związane lub brak możliwości dokonania dostawy w razie niespełnienia nałożonych obowiązków przez odbiorcę.
Darmowa wysyłka w przypadku zamówień z dostawą w Polsce obowiązuje dla zamówień powyżej 299 zł (brutto). Poniżej tej kwoty koszty przesyłki przedpłaconej wynoszą:

  • Kurier Inpost: 16 zł
  • Paczkomaty Inpost: 14 zł

W razie stwierdzenia uszkodzeń w przesyłce, konieczne jest wykonanie zdjęć uszkodzeń w momencie odbioru przesyłki oraz sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera. Powyższe nie jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji do Sprzedawcy. Po spisaniu protokołu należy złożyć oddzielną reklamację do Sprzedawcy.
Nie wysyłamy paczek „za pobraniem”.

Ceny i metody płatności
Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Do ceny może być doliczony koszt dostawy.
Akceptowane formy płatności:

• Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard Electronic
  •  Maestro

 przelew online, BLIK, płatność online kartą (w tym Apple Pay oraz Google Pay oraz inni operatorzy obsługiwani przez urządzenia nabywcy, współpracujący z organizacją płatniczą obsługującą Sprzedawcę. Operatorem płatności Sprzedawcy jest Autopay SA.

• Przelew na konto sprzedawcy – Bawimisie Sp. z o.o. Nest Bank: 10 1870 1045 2078 1080 0578 0001. Zamówienie uznaje się za złożone z momentem wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy. Potwierdzenie przelewu przysłane przez Kupującego nie stanowi podstawy do rozpoczęcia realizacji zamówienia
• Apple Pay
• Google Pay
Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy.

Odstąpienie od Umowy
Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży poza lokalem Sprzedawcy (przez Internet, telefonicznie), może odstąpić od niej bez podawania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.
Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wynosi 14 dni kalendarzowych (a nie roboczych) i liczy się od dnia odbioru towaru np. z paczkomatu, od kuriera.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można przesłać na adres: kontakt@bawmisie.pl (wystarczy skan/zdjęcie podpisanego formularza) lub w formie listu poleconego/przesyłki kurierskiej na adres: Bawimisie Sp. z o.o., ul. Leszczyńska 12, 00-338 Warszawa, NIP 5252892382.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronach www Sprzedawcy pod adresem bawimisie.pl . Kupujący może skorzystać z dowolnego innego wzoru oświadczenia o ile będzie ono posiadało wszystkie wymagane przepisami elementy.
Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu o którym mowa powyżej.
Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta.
Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu na adres: Bawimisie Sp. z o.o., ul. Leszczyńska 12, 00-338 Warszawa, NIP 5252982382, lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego. Zwrot towaru następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin ten będzie zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu.
Aby uznać odstąpienie za skuteczne, towar którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu nie może posiadać oznak użycia, to znaczy może posiadać jedynie ślady rozpakowania w celu zapoznania się z jego charakterem, cechami lub właściwościami. Towar w miarę możliwości powinien być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w sposób zabezpieczający Towar przed uszkodzeniem co najmniej w taki sam sposób w jaki był zabezpieczony przez sprzedawcę.
Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Postanowienia dotyczące zwrotów stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej.

Warunki zwrotów i reklamacji
Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży poza lokalem Sprzedawcy (przez Internet, telefonicznie), może odstąpić od niej bez podawania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta na warunkach określonych w oddzielnej sekcji dotyczącej Odstąpienia od umowy.
W innych przypadkach, w szczególności w razie zakupu w sklepie stacjonarnym, towar nie podlega zwrotowi. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach rozpatrywane będą indywidualne wnioski w sprawie zwrotu/wymiany.
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
Reklamacje należy kierować na adres Bawimisie Sp. z o.o., ul. Leszczyńska 12, 00-338 Warszawa, NIP 5252982382 lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@bawimisie.pl.
Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć towar podlegający reklamacji dołączając do niego dowód zakupu (paragon/faktura) lub potwierdzenie zapłaty. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 4.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

Gwarancje
Towary mogą posiadać gwarancję producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji własnej.
W wypadku Towarów objętych gwarancją, jej warunki określa karta gwarancyjna lub oświadczenie gwaranta.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Klient będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego;
skarga do odpowiedniego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ochrona danych osobowych
Dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie Sklepu.

Postanowienia końcowe
Sprzedawca zastrzega wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wszelkich treści.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Zmiany niniejszego Regulaminu stają się skuteczne z chwilą publikacji na stronach Sklepu. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.